Hur monterar man?

Samtliga grindar hängs i stolpar eller murplattor som bultas fast i befintliga väggar eller stolpar


Stolpar

För samtliga dubbelgrindar användes grindstolpar som är 100*100 mm

Dessa kan antingen gjutas fast i marken eller bultas fast i betonggolv, betongplint et.c. För staket och mindre grindar användes 50*50 mm stolpar.

 Fastgjutning av stolpar

Ett hål grävs som är ca. 80 cm djupt (frostfritt), i botten läggs ca. 30 cm singel e.dyl dränerande material. Ovanpå singeln placeras ett gjutrör, runt gjutröret fylls de uppgrävda fyllnadsmassorna. Stolpen som skall gjutas fast placeras i gjutröret. Kontrollera att stolparna står på samma höjd genom att spänna ett snöre mellan stolparna som vägs av med vattenpass. Då stolparna står lodrät, vinkelrät mot varann och på samma höjd kan fastgjutning påbörjas. Runt stolpen hälls ca 2 säckar grovbetong ev. kompletterat med snabbhärdare (vätska som blandas i). Använd gärna stenar i knytnävsstorlek för att behålla positionen på stolpen.

VATTENPASS MÅSTE ANVÄNDAS!


Ett hjälpmedel vid fastgjutning av tunga stolpar kan skruvtvingar och träklossar användas för att fixera stolpen i horisontellt och vertikalt läge.  

Vid fastgjutning av stolpar kan skruvtvingar och träklossar användas för att fixera stolpen i horisontellt och vertikalt läge.


Fastsättning i befintliga stolpar et.c.


Då grinden eller staketet skall fastsättas i befintliga stolpar/ väggar kan med fördel färdiga murplattor användas (se bild). Dessa plattor bultas fast i väggen med expanderbultar, innan bultarna slås in i väggen kan med fördel hålen fyllas med ankarmassa / kemisk härdare.

Tips: Sätt fast den övre murplattan med endast en bult, väg av plattan innan de övriga hålen borras.

VATTENPASS MÅSTE ANVÄNDAS!


Justering

Efter att grinden är upphängd behövs som regel en justering av gångjärnen. Detta görs enkelt på gängstagen (2 st) som grinden hänger på.

För att få korrekt uppfattning om att grinden hänger rakt måste vattenpass användas.

Ifall en dubbelgrind ”hänger snett/skelar” skall följande kontroller göras:

Kontrollera att sidoprofilerna närmast gångjärnen hänger rakt, därefter kontrolleras vilken grindhalva som ”skelar” genom att väga av resp. mittenprofil med vattenpass. Den grindhalva som skelar rätas genom att man drar med handkraft i ovandelen av grindhalvan samtidigt som man pressar med foten i nederdelen av grindhalvan.

ENDAST HANDKRAFT FÅR ANVÄNDAS - ANVÄND INGA SPETT EL DYLIKT!!!


Säljande företag är inget byggföretag, affärsidén är ej att jobba med montage. Dessa instruktioner/ anvisningar är endast vägledande och bygger på erfarenheter från praktiska montagearbeten som företaget utfört. Ingen hänsyn har tagits till ev. byggnadsnormer, föreskrifter e.dyl. Endast empiriska slutsatser från praktiska montagearbeten i Skåne. Således äger köpare eller annan nyttjare av dessa instruktioner ej någon rätt att rikta några ersättningskrav e.dyl. mot Agronor Halm AB för ev. brister i dessa instruktioner som kan orsaka fel eller skada.